POLITYKA PRYWATNOŚCI JUMAT S.C. DOMINIK MATAN, TOMASZ JUCHA

1. Informacje ogólne.

1. Operatorem Serwisu www.jumatsc.pl są Dominik Matan i Tomasz Jucha – wspólnicy spółki cywilnej JUMAT s.c. z siedzibą w Alwerni przy ul.B. Prusa 14B, 32-566 Alwernia, NIP 628 211 68 91, posiadający wpisy do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, zwani dalej JUMAT s.c. Adresy elektroniczne JUMAT s.c.: biuro@jumat.pl; zapytanie@jumat.pl; katalog@jumat.pl

2. Strona internetowa www.jumatsc.pl zawiera wyłącznie informację handlową JUMAT s.c., która nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 i nast. Kodeksu cywilnego i została stworzona aby przybliżyć informacje o zakresie działalności JUMAT s.c. i oferowanych towarach.

3. Zawarta na stronie www.jumatsc.pl informacja handlowa adresowana jest wyłącznie do przedsiębiorców w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 02 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672 z późn. zm.).
4. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach w następujący sposób:

  • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”).

5. JUMAT s.c. przetwarza dane osobowe wyłącznie w celu realizacji zawartej między stronami umowy i dane te nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem księgowości do celów księgowych oraz kancelarii prawnej do celów dochodzenia praw związanych z realizacją umowy. Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, w tym do ich poprawiania i żądania bycia zapomnianym. JUMAT przetwarza powierzone dane osobowe zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą. JUMAT nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych swoich klientów i użytkowników serwisu www.jumatsc.pl.

6. Jeśli nie zgadzają się Państwo w polityką prywatności JUMAT s.c. prosimy nie odwiedzać strony www.jumatsc.pl

2. Informacja o plikach cookies.

1. Serwis www.jumatsc.pl korzysta z plików cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

4. Pliki cookies wykorzystywane są do zapamiętywania preferencji Użytkownika, w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu www.jumatsc.pl. Ciasteczka nie przechowują danych osobowych.

3. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

Przeglądarka internetowa domyślnie zezwala na przechowywanie ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących ciasteczek w ustawieniach przeglądarki internetowej. Zmiana może dotyczyć: automatycznej blokady obsługi ciasteczek, wymuszenia każdorazowo zgody na przechowywanie informacji. Wyłączenie blokady obsługi plików może spowodować utrudnienia w korzystaniu z serwisu.

Adresy stron opisujących wyłączenie lub zmianę ustawień dla niektórych przeglądarek:

  1. Internet Explorer
  2. Chrome
  3. Safari
  4. Firefox
  5. Opera
  6. Android
  7. Safari (iOS)
  8. Windows Phone
  9. Blackberry

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO lub Rozporządzenie), informuję, iż:

1) administratorem Państwa danych osobowych jest: JUMAT S.C. Dominik Matan, Tomasz Jucha, ul. B. Prusa 14B, 32-566 Alwernia, tel. 32 6137776, kom. 790 200 084 , e-mail: biuro@jumat.pl, zapytanie@jumat.pl, katalog@jumat.pl

2) Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do niżej określonych celów, informujemy ponadto, że podanie danych jest dobrowolne niemniej niezbędne w celu realizacji zawartej z firmą JUMAT S.C., umowy:
a. realizacji zawartej umowy, w tym kontaktowanie się z Państwem w związku z realizacją umowy (art. 6 ust 1lit. b) Rozporządzenia),;
b. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia);
c. dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową (art. 6 ust 1 lit. f) Rozporządzenia);
d. archiwizowanie dokumentacji tj. umów i dokumentów rozliczeniowych (art. 6 ust 1 lit. c) Rozporządzenia),
e. realizacji ciążących na JUMAT S.C. obowiązków wynikających z przepisów prawa zwłaszcza podatkowego (art. 6 ust 1 lit. c) Rozporządzenia);
f. prowadzenia działań marketingowych i przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia)
g. prowadzenia działań administracyjnych przez JUMAT S.C., w tym do analiz, statystyk, raportowania wewnętrznego, (art. 6 ust. 1 lit. a) i f) Rozporządzenia);

3) Niezbędne dane osobowe, które muszą Państwo podać w przypadku zawarcia umowy z JUMAT S.C. :
imię i nazwisko
dane Firmy, tj. nazwa, adres, NIP, telefon kontaktowy, e-mail
adres wysyłki towaru w tym imię, nazwisko i telefon kontaktowy osoby upoważnionej do odbioru towaru;

4) JUMAT S.C. jako Administrator Państwa danych osobowych informuje, że przetwarzane dane w celach wskazanych w punkcie 2) mogą być udostępniane innym podmiotom tj.
a. podmiotom, z którymi JUMAT S.C. ma zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych tj. podmiotom świadczącym usługi takie jak: IT, kadrowo – płacowe, bankowe, prawne, administracyjne, pocztowe, kurierskie.
b. Państwa dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom JUMAT S.C. jak też podmiotom udzielającym wsparcia JUMAT S.C. na zasadzie upoważnienia, zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia przetwarzania danych,
c. organom państwowym lub innym podmiotom upoważnionych na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na JUMAT S.C. obowiązków (Urząd Skarbowy, ZUS, PIP).

5) JUMAT S.C. jako Administrator Państwa danych osobowych informuje, że Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w punkcie 2), przy czym:
a. dane zawarte w formularzach i umowach – do czasu przedawnienia roszczeń z umów,
b. dokumenty rozliczeniowe – do czasu upływu przedawnienia zobowiązań podatkowych, chyba że odpowiednie przepisy stanowią inaczej,
c. dokumenty związane z reklamacjami i skargami – do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń z tym związanych,
d. w celu prowadzenia działań wskazanych w punkcie 3f) dane przetwarzane będą do momentu cofnięcia przez Państwa wyrażonej uprzednio zgody;
e. w celu prowadzenia działań wskazanych w punkcie 3g) dane przetwarzane będą do czasu wypełnienia prawnie usprawiedliwionych interesów JUMAT S.C. lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

6) JUMAT S.C. jako Administrator Państwa danych osobowych informuje, że przysługują Państwu następujące prawa do:
a. dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania na podstawie art. 15 i 16 Rozporządzenia;
b. usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 17 i 18 Rozporządzenia;
c. przenoszenia danych na podstawie art. 20 Rozporządzenia
d. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 Rozporządzenia,
e. w przypadku gdy przetwarzanie Państwa danych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia przysługuje Państwu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO),
f.  cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a);

7) mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia;

8) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.